Nemokamas pristatymas užsakymams virš 70,00 
0%

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO INTERNETU TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas – UAB „Aurika“, juridinio asmens kodas 132878726, PVM mokėtojo kodas LT328787219, registruotos buveinės adresas Taikos pr. 129A, LT-51127 Kaunas.

Šios prekių pirkimo – pardavimo internetu taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.etikete.lt susijusios nuostatos.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje prisiregistravęs ir/arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.

II. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Registruojantis ir/ar užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje etikete.lt, Pirkėjas privalo pateikti prašomus duomenis, tai gali būti: el. pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti, t.y. užsakymo patvirtinimas; pranešimas apie išsiuntimą ir siuntos sekimo numeris; el. laiškas su PVM sąskaita faktūra; prašymas įvertinti įsigytas prekes.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Asmens duomenis Pardavėjas tvarko nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų bendrovėje nustatyta tvarka.

III. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

Pildomose formose pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.etikete.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo duomenis atnaujinti ir/ar informuoti Pardavėją.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.etikete.lt sutinka su šiomis prekių pirkimo pardavimo internete taisyklėmis ir įsipareigoja jų bei nustatytų LR teisės aktų laikytis.

IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.etikete.lt teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, panaikinti jo paskyrą.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu (pasirinktą savitarnos terminalą, arba į Pirkėjo adresui priskirtą pašto skyrių, arba atsiimti Pardavėjo nurodytoje vietoje).

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.etikete.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

Pardavėjas informuoja Pirkėją, kad prekių pristatymo paslaugas vykdo tretieji asmenys ir Pardavėjas nėra atsakingas už šių paslaugų sutrikimus.

Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie esamus pristatymo paslaugų sutrikimus jei tokie surikimai Pardavėjui yra žinomi.

Pardavėjas be priežasties turi teisę atsisakyti vykdyti užsakymą. Jei iki atsisakymo suteikti paslaugą užsakymas buvo apmokėtas, sumokėta suma grąžinama į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

V. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

Užsakymai priimami naudojantis elektronine parduotuve www.etikete.lt arba elektroninėje parduotuvėje nurodytu kontaktiniu telefonu bei el.pašto adresu.

Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

Elektroninėje parduotuvėje taikoma Minimali užsakymo suma ir gali būti taikomas Administravimo mokestis, jei nepasiekiama Minimali užsakymo suma. Plačiau apie šių sumų taikymą, pateikta “Pristatymo ir grąžinimo sąlygose“.

Elektroninėje parduotuvėje gali būti naudojami iš anksto sukurti unikalūs nuolaidos kodai. Nuolaidos, pasinaudojant nuolaidos kodu, taikomos tik visiems elektroninėje parduotuvėje siūlomiems produktams (nuolaidos nėra taikomos Administravimo mokesčiui, Pristatymo paslaugoms, Maketavimo ir kitoms paslaugoms).

Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už prekes vienu iš mokėjimo būdu, nurodytu pirkimo procese.

Gavus apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pradeda ruošti prekių išsiuntimą/atsiėmimą Pirkėjo pasirinktu būdu.

Prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai (jeigu tokiai prekei Pardavėjas suteikia garantiją), pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, o taip pat ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Pirkėjui nesutinkant įsigyti prekės nauja kaina dėl šiame punkte išvardintų priežasčių, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekės Pirkėjui išsiunčiamos nuo apmokėjimo patvirtinimo per laikotarpį, nurodytą svetainės Pristatymo ir grąžinimo informacijoje arba sutartą atskiru sutarimu.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. šio skyriaus 8 p.).

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir/arba prekės (-ių) nuotraukas.

Pristatymas šio skyriaus 8 p. numatytu būdu Pirkėjui gali būti nemokamas arba papildomai apmokestinamas. Pristatymo apmokestinimo sąlygos nurodytos svetainėje pateikiamose Pristatymo ir grąžinimo sąlygose.

Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pirkimo procese nurodytų pristatymo būdų.

Pirkėjui užsakymo metu pasirinkus prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti teise – atsisakyti užsakytų prekių.

VII. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA

Visi elektroninėje parduotuvėje www.etikete.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.etikete.ltesančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos technikos savybių ar dėl kitų techninių priežasčių. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes privalo įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.

Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašymear kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias (įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą) jiems numato teisės aktai.

VIII. RINKODARA IR INFORMACIJA

Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.etikete.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, laiškams patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2 skyriaus 4 punkte nurodytomis sąlygomis.

Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant informuoti Pardavėją ir pranešti apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo pardavimo internetu Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ir/ar pažeidimo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nesutarimai yra sprendžiami teisme, LR įstatymų nustatyta tvarka, teismingumas pagal Pardavėjo buveinės vietą. 

10% nuolaida pirmam užsakymui su kodu PIRMAS10
This is default text for notification bar